News / Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του νοσοκομείου μας τον Δρ. Αντώνιο Παναγίδη Παιδοχειρουργό. Ο γιατρός είναι συμβεβλημένος με το Γενικό Σύστυμα Υγείας (ΓεΣΥ).

- Ο Δρ. Αντώνιος Παναγίδης γεννήθηκε το 1972 στη Λεμεσό. Την περίοδο από τον Ιούλιο του 1989 έως το Σεπτέμβριο του 1991 υπηρέτησε την είκοσι-εξάμηνη Στρατιωτική του θητεία, σαν έφεδρος Αξιωματικός της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Το 1997 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με βαθμό «Λίαν Καλώς». Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων το 2005 κατόπιν επιτυχίας σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε τριμελή επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος και μετά από τριετή άσκηση στην Γ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» και τετραετή άσκηση στην Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 έως την 7η Απριλίου του 2006 και από την 2η Μαΐου του 2006 έως την 31η Αυγούστου του 2007 (22 μήνες), κατείχε έμμισθες θέσεις Επιμελητή - Clinical Fellow - Παιδοχειρουργού στο Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, στο Leeds και στο Royal Alexandra Hospital for Sick Children (RACH), μέρος του Brighton and Sussex University Hispitals NHS Trust, στο Brighton, στη Μ. Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να μετεκπαιδευτεί στην Ελάχιστα Επεμβατική Παιδοχειρουργική σε οργανωμένα κέντρα Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής Παιδοχειρουργικής και επίσης να μετεκπαιδευτεί στην Παιδοουρολογία και την Νεογνική Χειρουργική.
Από 1η Σεπτεμβρίου 2007 κατέχει μόνιμη θέση Ιατρού Παιδοχειρουργού στην Παιδοχειρουργική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» και από 1η Ιανουαρίου 2024 ανάλαβε την Διεύθυνση της Κλινικής. Εκεί πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Παιδοχειρουργικής, Νεογνικής Χειρουργικής και Παιδοουρολογίας, κάθε βαρύτητας και συμμετέχει στη εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Παιδοχειρουργικής Κλινικής. Η επιστημονική του παρουσία, στο χώρο της ειδικότητας είναι διαρκής με δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε έγκυρα Ελληνικά και ξένα περιοδικά, ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και ενεργό συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, ημερίδες και συμπόσια, καθώς και συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων. Διεξήγαγε έρευνα στα πλαίσια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του από το 2014, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παιδιατρικη Κλινική, το Παιδοχειρουργικό τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παιδοχειρουργική Κλινική του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων Πατρών και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα (PhD) το 2021 με βαθμό «Άριστα».

Ο ιατρός πραγματοποιεί επεμβάσεις Ελάχιστα Επεμβατικής Παιδοχειρουργικής (Λαπαροσκοπίσεις) και άλλες επεμβάσεις όπως:

Προσώπου-τραχήλου:
· δερμοειδείς κύστεις
· προωτιαία συρίγγια
· υπεράριθμα ωτία
· βραγχιακές κύστεις και συρίγγια
· κύστη θυρεό-γλωσσικού πόρου

Θώρακα-κοιλιάς:
· συγγενείς ανωμαλίες θώρακα και κοιλιάς καθώς και επεμβάσεις γενικής παιδοχειρουργικής που αφορούν τον θώρακα και την κοιλιά

Κοιλιακού τοιχώματος:
·επιγαστρικές κήλες
·ομφαλοκήλες
·βουβωνοκήλες

Γεννητικών οργάνων:
·υδροκήλες
·κύστη σπερματικού τόνου
·Κιρσοκήλες
·φιμώσεις-περιτομές
·υποσπαδίες
·ορχικές αποφύσεις
·συστροφής όρχεως
·κρυψορχία
·κύστεις ωοθηκών
·τερατώματα ωοθηκών
·συστροφής ωοθήκης

Νεφρών-ουρητήρων-κύστης
·πυελοπλαστική
·μετεμφύτευση ουρητήρων

Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα 26848000/180/181/182/020/021
-----------------------------
We Welcome to the large family of our hospital, Dr. Antonios Panagidis, Paediatric Surgeon.
The doctor is affiliated with the General Health System (GeSY).

Dr. Antonios Panagidis was born in 1972 in Limassol. From July 1989 to September 1991, he served his 26-month military service as a reserve officer in the Cyprus National Guard. In 1997, he graduated from the Medical School of Democritus University of Thrace (DUTH) with honors. He obtained his specialty in Pediatric Surgery in 2005 after passing written and oral exams before a three-member committee, following a three-year training at the 3rd Surgical Clinic of the University of Athens at the General Thoracic Diseases Hospital of Athens "Sotiria," and a four-year training at the 1st Pediatric Surgery Clinic of the Children's Hospital of Athens "Agia Sofia."
From September 1, 2005, to April 7, 2006, and from May 2, 2006, to August 31, 2007 (22 months in total), he held paid positions as a Clinical Fellow - Pediatric Surgeon at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in Leeds and at the Royal Alexandra Hospital for Sick Children (RACH), part of the Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust in Brighton, UK. There, he had the opportunity to further his training in Minimally Invasive Pediatric Surgery at organized centers for Laparoscopic and Endoscopic Pediatric Surgery, as well as Pediatric Urology and Neonatal Surgery.

Since September 1, 2007, he has held a permanent position as a Pediatric Surgeon at the Pediatric Surgery Clinic at the General Children's Hospital of Patras "Karamandaneio," and from January 1, 2024, he has taken over the direction of the Clinic. He performs surgeries in General Pediatric Surgery, Neonatal Surgery, and Pediatric Urology of all levels of complexity and participates in the training of resident doctors in the Pediatric Surgery Clinic. His scientific presence in the specialty field is continuous, with publications of scientific papers in reputable Greek and international journals, presentations at medical conferences, and active participation in round tables, seminars, and symposiums, as well as contributions to scientific books. He conducted research as part of his doctoral dissertation from 2014, in collaboration with the University Pediatric Clinic, the Pediatric Surgery Department of the Medical School of the University of Patras, the Pediatric Surgery Clinic of "Karamandaneio" Children's Hospital of Patras, and the Molecular Pediatric Endocrinology Research Laboratory of the University of Patras, and received his PhD in 2021 with honors.

The doctor performs Minimally Invasive Pediatric Surgeries (Laparoscopies) and other surgeries such as:

Face-Neck:

Dermoid cysts
Preauricular fistulas
Extra ears
Branchial cysts and fistulas
Thyroglossal duct cyst
Thorax-Abdomen:

Congenital anomalies of the thorax and abdomen and general pediatric surgeries involving the thorax and abdomen
Abdominal Wall:

Epigastric hernias
Umbilical hernias
Inguinal hernias
Genital Organs:

Hydroceles
Spermatic cord cyst
Varicoceles
Phimosis - circumcision
Hypospadias
Testicular appendages
Testicular torsion
Cryptorchidism
Ovarian cysts
Ovarian teratomas
Ovarian torsion
Kidneys-Ureters-Bladder:

Pyeloplasty
Ureteral reimplantation

For information and appointments, please call 26848000/180/181/182/020/021.
... See MoreSee Less

Καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του νοσοκομείου μας τον Δρ. Αντώνιο Παναγίδη Παιδοχειρουργό. Ο γιατρός είναι συμβεβλημένος με το Γενικό Σύστυμα Υγείας (ΓεΣΥ).

- Ο Δρ. Αντώνιος Παναγίδης γεννήθηκε το 1972 στη  Λεμεσό. Την περίοδο από τον Ιούλιο του 1989 έως το Σεπτέμβριο του 1991 υπηρέτησε την είκοσι-εξάμηνη Στρατιωτική του θητεία, σαν έφεδρος Αξιωματικός της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς. Το 1997 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) με βαθμό «Λίαν Καλώς». Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Χειρουργικής Παίδων το 2005 κατόπιν επιτυχίας σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις σε τριμελή επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος και μετά από τριετή άσκηση στην Γ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» και τετραετή άσκηση στην Α’ Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία». Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2005 έως την 7η Απριλίου του 2006 και από την 2η Μαΐου του 2006 έως την 31η Αυγούστου του 2007 (22 μήνες), κατείχε έμμισθες θέσεις Επιμελητή - Clinical Fellow - Παιδοχειρουργού στο Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, στο Leeds και στο Royal Alexandra Hospital for Sick Children (RACH), μέρος του Brighton and Sussex University Hispitals NHS Trust, στο Brighton, στη Μ. Βρετανία, όπου είχε την ευκαιρία να μετεκπαιδευτεί στην Ελάχιστα Επεμβατική Παιδοχειρουργική σε οργανωμένα κέντρα Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής  Παιδοχειρουργικής και επίσης να μετεκπαιδευτεί στην Παιδοουρολογία και την Νεογνική Χειρουργική. 
Από 1η Σεπτεμβρίου 2007 κατέχει μόνιμη θέση Ιατρού Παιδοχειρουργού στην Παιδοχειρουργική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» και από 1η Ιανουαρίου 2024 ανάλαβε την Διεύθυνση της Κλινικής. Εκεί πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις Γενικής Παιδοχειρουργικής, Νεογνικής Χειρουργικής και Παιδοουρολογίας, κάθε βαρύτητας και συμμετέχει στη εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Παιδοχειρουργικής Κλινικής. Η επιστημονική του παρουσία, στο χώρο της ειδικότητας είναι διαρκής με δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε έγκυρα Ελληνικά και ξένα περιοδικά, ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και ενεργό συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, ημερίδες και συμπόσια, καθώς και συμμετοχή σε συγγραφή επιστημονικών βιβλίων. Διεξήγαγε έρευνα στα πλαίσια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής του από το 2014, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Παιδιατρικη Κλινική, το Παιδοχειρουργικό τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Παιδοχειρουργική Κλινική του «Καραμανδάνειου» Νοσοκομείου Παίδων Πατρών και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα (PhD) το 2021 με βαθμό «Άριστα».

Ο ιατρός πραγματοποιεί επεμβάσεις Ελάχιστα Επεμβατικής Παιδοχειρουργικής (Λαπαροσκοπίσεις) και άλλες επεμβάσεις όπως:

Προσώπου-τραχήλου:
· δερμοειδείς κύστεις 
· προωτιαία συρίγγια
· υπεράριθμα ωτία
· βραγχιακές κύστεις και συρίγγια
· κύστη θυρεό-γλωσσικού πόρου

Θώρακα-κοιλιάς:
· συγγενείς ανωμαλίες θώρακα και κοιλιάς καθώς και επεμβάσεις γενικής παιδοχειρουργικής που αφορούν τον θώρακα και την κοιλιά

Κοιλιακού τοιχώματος:
·επιγαστρικές κήλες
·ομφαλοκήλες
·βουβωνοκήλες

Γεννητικών οργάνων:
·υδροκήλες
·κύστη σπερματικού τόνου
·Κιρσοκήλες
·φιμώσεις-περιτομές
·υποσπαδίες
·ορχικές αποφύσεις
·συστροφής όρχεως
·κρυψορχία
·κύστεις ωοθηκών
·τερατώματα ωοθηκών
·συστροφής ωοθήκης

Νεφρών-ουρητήρων-κύστης
·πυελοπλαστική
·μετεμφύτευση ουρητήρων

Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στα τηλέφωνα 26848000/180/181/182/020/021
-----------------------------
We Welcome to the large family of our hospital, Dr. Antonios Panagidis, Paediatric Surgeon. 
The doctor is affiliated with the General Health System (GeSY).

Dr. Antonios Panagidis was born in 1972 in Limassol. From July 1989 to September 1991, he served his 26-month military service as a reserve officer in the Cyprus National Guard. In 1997, he graduated from the Medical School of Democritus University of Thrace (DUTH) with honors. He obtained his specialty in Pediatric Surgery in 2005 after passing written and oral exams before a three-member committee, following a three-year training at the 3rd Surgical Clinic of the University of Athens at the General Thoracic Diseases Hospital of Athens Sotiria, and a four-year training at the 1st Pediatric Surgery Clinic of the Childrens Hospital of Athens Agia Sofia.
From September 1, 2005, to April 7, 2006, and from May 2, 2006, to August 31, 2007 (22 months in total), he held paid positions as a Clinical Fellow - Pediatric Surgeon at Leeds Teaching Hospitals NHS Trust in Leeds and at the Royal Alexandra Hospital for Sick Children (RACH), part of the Brighton and Sussex University Hospitals NHS Trust in Brighton, UK. There, he had the opportunity to further his training in Minimally Invasive Pediatric Surgery at organized centers for Laparoscopic and Endoscopic Pediatric Surgery, as well as Pediatric Urology and Neonatal Surgery.

Since September 1, 2007, he has held a permanent position as a Pediatric Surgeon at the Pediatric Surgery Clinic at the General Childrens Hospital of Patras Karamandaneio, and from January 1, 2024, he has taken over the direction of the Clinic. He performs surgeries in General Pediatric Surgery, Neonatal Surgery, and Pediatric Urology of all levels of complexity and participates in the training of resident doctors in the Pediatric Surgery Clinic. His scientific presence in the specialty field is continuous, with publications of scientific papers in reputable Greek and international journals, presentations at medical conferences, and active participation in round tables, seminars, and symposiums, as well as contributions to scientific books. He conducted research as part of his doctoral dissertation from 2014, in collaboration with the University Pediatric Clinic, the Pediatric Surgery Department of the Medical School of the University of Patras, the Pediatric Surgery Clinic of Karamandaneio Childrens Hospital of Patras, and the Molecular Pediatric Endocrinology Research Laboratory of the University of Patras, and received his PhD in 2021 with honors.

The doctor performs Minimally Invasive Pediatric Surgeries (Laparoscopies) and other surgeries such as:

Face-Neck:

Dermoid cysts
Preauricular fistulas
Extra ears
Branchial cysts and fistulas
Thyroglossal duct cyst
Thorax-Abdomen:

Congenital anomalies of the thorax and abdomen and general pediatric surgeries involving the thorax and abdomen
Abdominal Wall:

Epigastric hernias
Umbilical hernias
Inguinal hernias
Genital Organs:

Hydroceles
Spermatic cord cyst
Varicoceles
Phimosis - circumcision
Hypospadias
Testicular appendages
Testicular torsion
Cryptorchidism
Ovarian cysts
Ovarian teratomas
Ovarian torsion
Kidneys-Ureters-Bladder:

Pyeloplasty
Ureteral reimplantation

For information and appointments, please call 26848000/180/181/182/020/021.

8 Νέες θέσεις εργασίας
To Νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω επέκτασης Νοσηλευτικών Τμημάτων αναζητά Νοσηλευτές Πτυχιούχους Νοσηλευτές, Α’ επιπέδου για πλήρη απασχόληση για τα τμήματα :
1.Ημερήσιας Νοσηλείας
2.Εντατικής Θεραπείας
3.Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας-Καρδιολογικό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 26848013-26848014
Αποστολή βιογραφικών στο careers@evangelismos.com.cy
... See MoreSee Less

8 Νέες θέσεις εργασίας 
To Νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω επέκτασης Νοσηλευτικών Τμημάτων αναζητά Νοσηλευτές Πτυχιούχους Νοσηλευτές, Α’ επιπέδου για πλήρη απασχόληση για τα τμήματα :
1.Ημερήσιας Νοσηλείας
2.Εντατικής Θεραπείας
3.Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας-Καρδιολογικό

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 26848013-26848014
Αποστολή βιογραφικών στο careers@evangelismos.com.cy

Πρόληψη: όταν γίνει συνήθεια, σώζει ζωές!
-------------------------------------------------
Μέχρι και 5 χρόνια περισσότερης και καλύτερης ζωής κερδίζουμε πραγματοποιώντας τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο που ταιριάζει στο φύλο και την ηλικία μας. Βρίσκοντας χρόνο για τον γιατρό, δημιουργούμε χρόνο για τον εαυτό μας.

Η ψηφιακή μαστογραφία θεωρείται η εξέταση εκλογής στον προληπτικό έλεγχο.
Στο Διαγνωστικό κέντρο του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός υπάρχει εγκατεστημένος τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακός μαστογράφος με τομοσύνθεση του αμερικανικού κολοσσού Hologic.
Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης με περισσότερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια και με την τεχνολογία της τομοσύνθεσης, ο μαστός απεικονίζεται τρισδιάστατα (3D) με πολλαπλές λεπτές τομές του ενός χιλιοστού που βοηθούν στην αναγνώριση πρώιμων αλλοιώσεων ή ύποπτων βλαβών, και πλεονεκτεί από τους συμβατικούς (κοινούς) ψηφιακούς μαστογράφους ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς. Εκτός από τις 2 βασικές εικόνες που λαμβάνονται από κάθε μαστό με τη 2D μαστογραφία, λαμβάνονται ακόμη 100-150 εικόνες από κάθε μαστό.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μαστογράφου είναι:
• Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα.
• Υψηλή αξιοπιστία.
• Μικρός χρόνος εξέτασης.
• Μικρότερη δόση ακτινοβολίας.
• Αυτόµατος καθορισµός της δόσης της ακτινοβολίας ανάλογα µε τη σύσταση, το µέγεθος των µαστών και την ασκούµενη πίεση.
• Μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια.
• Αυτόµατη µεγέθυνση περιοχών του µαστού χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση.
• Τεχνική μείωση του πόνου κατά τη συμπίεση του μαστού
Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση αποτελεί την κορυφαία εξέλιξη στον τομέα της προληπτικής ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Συνοψίζοντας, ο μαστογράφος μας παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες από το εσωτερικό του μαστού χωρίς να αυξάνει τη δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει η γυναίκα, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από την ακτινοβολία των συμβατικών μαστογράφων
Για πληροφορίες και ραντεβού, παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 26 848057 ή 26 848050 ή 26 848000
----------------------
Prevention: When it becomes a habit, it saves lives!

We can gain up to 5 more years of better quality life by undergoing regular preventive screenings suitable for our gender and age. By finding time for the doctor, we create time for ourselves.

Digital mammography is considered the examination of choice for preventive screening. At the Diagnostic Center of the Evangelismos Private Hospital, there is a state-of-the-art digital mammography machine with tomosynthesis from the American giant Hologic.

Digital mammography offers high-resolution images with greater clarity and detail, and with tomosynthesis technology, the breast is depicted three-dimensionally (3D) with multiple thin slices of one millimeter, aiding in the identification of early changes or suspicious lesions. It has advantages over conventional digital mammograms, especially for dense breasts. In addition to the 2 basic images taken of each breast with 2D mammography, 100-150 additional images are taken of each breast.

Some of the advantages of digital mammography include:

Processing of the radiological image to achieve excellent quality.
High reliability.
Short examination time.
Lower radiation dose.
Automatic determination of the radiation dose depending on the composition, size of the breasts, and applied pressure.
Maximum accuracy and safety.
Automatic enlargement of breast areas without additional radiation.
Technically reduced pain during breast compression.
Digital mammography with tomosynthesis represents the top advancement in preventive medicine for the early diagnosis of breast cancer. In summary, our mammography machine provides additional information from inside the breast without increasing the radiation dose received by the woman, which is much lower than that of conventional mammography.

For information and appointments, please call the following phone numbers 26 848057 ή 26 848050 ή 26 848000.
... See MoreSee Less

Πρόληψη: όταν γίνει συνήθεια, σώζει ζωές!
-------------------------------------------------
Μέχρι και 5 χρόνια περισσότερης και καλύτερης ζωής κερδίζουμε πραγματοποιώντας τον συστηματικό προληπτικό έλεγχο που ταιριάζει στο φύλο και την ηλικία μας. Βρίσκοντας χρόνο για τον γιατρό, δημιουργούμε χρόνο για τον εαυτό μας.

Η ψηφιακή μαστογραφία θεωρείται η εξέταση εκλογής στον προληπτικό έλεγχο.
Στο Διαγνωστικό κέντρο του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ευαγγελισμός  υπάρχει εγκατεστημένος τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακός μαστογράφος με τομοσύνθεση του αμερικανικού κολοσσού Hologic.
Η ψηφιακή μαστογραφία προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης με περισσότερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια και με την τεχνολογία της τομοσύνθεσης, ο μαστός απεικονίζεται τρισδιάστατα (3D) με πολλαπλές λεπτές τομές του ενός χιλιοστού που βοηθούν στην αναγνώριση πρώιμων αλλοιώσεων ή ύποπτων βλαβών, και πλεονεκτεί από τους συμβατικούς (κοινούς) ψηφιακούς μαστογράφους ιδιαίτερα στους πυκνούς μαστούς. Εκτός από τις 2 βασικές εικόνες που λαμβάνονται από κάθε μαστό με τη 2D μαστογραφία, λαμβάνονται ακόμη 100-150 εικόνες από κάθε μαστό.
Κάποια από τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μαστογράφου είναι:
• Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται άριστη ποιότητα.
• Υψηλή αξιοπιστία.
• Μικρός χρόνος εξέτασης.
• Μικρότερη δόση ακτινοβολίας.
• Αυτόµατος καθορισµός της δόσης της ακτινοβολίας ανάλογα µε τη σύσταση, το µέγεθος των µαστών και την ασκούµενη πίεση.
• Μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια.
• Αυτόµατη µεγέθυνση περιοχών του µαστού χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση.
• Τεχνική μείωση του πόνου κατά τη συμπίεση του μαστού
Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση αποτελεί την κορυφαία εξέλιξη στον τομέα της προληπτικής ιατρικής για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.
Συνοψίζοντας, ο μαστογράφος μας παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες από το εσωτερικό του μαστού χωρίς να αυξάνει τη δόση της ακτινοβολίας που λαμβάνει η γυναίκα, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από την ακτινοβολία των συμβατικών μαστογράφων
Για πληροφορίες και ραντεβού, παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 26 848057 ή 26 848050 ή 26 848000
----------------------
Prevention: When it becomes a habit, it saves lives!

We can gain up to 5 more years of better quality life by undergoing regular preventive screenings suitable for our gender and age. By finding time for the doctor, we create time for ourselves.

Digital mammography is considered the examination of choice for preventive screening. At the Diagnostic Center of the Evangelismos Private Hospital, there is a state-of-the-art digital mammography machine with tomosynthesis from the American giant Hologic.

Digital mammography offers high-resolution images with greater clarity and detail, and with tomosynthesis technology, the breast is depicted three-dimensionally (3D) with multiple thin slices of one millimeter, aiding in the identification of early changes or suspicious lesions. It has advantages over conventional digital mammograms, especially for dense breasts. In addition to the 2 basic images taken of each breast with 2D mammography, 100-150 additional images are taken of each breast.

Some of the advantages of digital mammography include:

Processing of the radiological image to achieve excellent quality.
High reliability.
Short examination time.
Lower radiation dose.
Automatic determination of the radiation dose depending on the composition, size of the breasts, and applied pressure.
Maximum accuracy and safety.
Automatic enlargement of breast areas without additional radiation.
Technically reduced pain during breast compression.
Digital mammography with tomosynthesis represents the top advancement in preventive medicine for the early diagnosis of breast cancer. In summary, our mammography machine provides additional information from inside the breast without increasing the radiation dose received by the woman, which is much lower than that of conventional mammography.

For information and appointments, please call the following phone numbers 26 848057 ή 26 848050 ή 26 848000.Image attachment

10 νέες θέσεις εργασίας.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
------------------------------------------
To Νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω επέκτασης Νοσηλευτικών Τμημάτων αναζητά διπλωματούχους Βοηθούς Νοσηλευτές για πλήρη απασχόληση για τα τμήματα :

1.Ημερήσιας Νοσηλείας
2.Εντατικής Θεραπείας
3.Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας-Καρδιολογικό

Καθήκοντα/Ευθύνες
-----------------------
Εκτελεί τα καθήκοντα του με επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νοσηλευτικού τμήματος
Διατηρεί καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς
Βοηθά στην μεταφορά των ασθενών από και προς το τμήμα για την ενέργεια εξετάσεων
Βοηθά στην προετοιμασία χώρου/εξοπλισμού για την εισαγωγή ασθενή (π.χ. ετοιμασία κλίνης, θερμοκοιτίδας, συσκευών, χειρουργικής αίθουσας/φορείου κ.λπ.).
Μετέχει στην μετακίνηση/κινητοποίηση του ασθενή, εντός και εκτός κλίνης, και στη διασφάλιση της άνεσης και ασφάλειας του σε διάφορες διαδικασίες.
Προετοιμάζει και βοηθά τον ασθενή για σίτιση, ετοιμάζει πρόγευμα και σερβίρει τα γεύματα και απομακρύνει τους δίσκους σερβιρίσματος.
Ανταποκρίνεται σε κλήσεις του ασθενή και αναφέρει αμέσως στο νοσηλευτικό προσωπικό, οτιδήποτε παρατήρησε ή ήλθε στην αντίληψη του, που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ασθενή.
Τοποθετεί, βοηθά στη χρήση, απομακρύνει και καθαρίζει σκοραμίδες, ουροδοχεία, πτυελοδοχεία, καρέκλες τουαλέτες (commode). Μετά από οδηγίες νοσηλευτικού προσωπικού αδειάζει/αλλάζει ασκούς παροχετεύσεων/ουροσυλλέκτες και αναφέρει ανάλογα.
Καθαρίζει και μετέχει στο στρώσιμο κλινών συμπεριλαμβανομένων εξεταστικών και χειρουργικών κλινών, φορείων, με ή χωρίς ασθενή και τις μετακινεί αναλόγως αναγκών εντός/εκτός του Τμήματος.
Οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από την Νοσηλευτική Διεύθυνση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 26848013-26848014
Αποστολή βιογραφικών στο careers@evangelismos.com.cy
... See MoreSee Less

10 νέες θέσεις εργασίας.
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ
------------------------------------------
To Νοσοκομείο Ευαγγελισμός λόγω επέκτασης Νοσηλευτικών Τμημάτων αναζητά διπλωματούχους Βοηθούς Νοσηλευτές για πλήρη απασχόληση για τα τμήματα :

1.Ημερήσιας Νοσηλείας
2.Εντατικής Θεραπείας
3.Γενικής Νοσηλευτικής Μονάδας-Καρδιολογικό

Καθήκοντα/Ευθύνες
-----------------------
Εκτελεί τα καθήκοντα του με επαγγελματικό τρόπο, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Νοσηλευτικού τμήματος
Διατηρεί καθαρό και τακτικό το άμεσο περιβάλλον του ασθενούς
Βοηθά στην μεταφορά των ασθενών από και προς το τμήμα για την ενέργεια εξετάσεων
Βοηθά στην προετοιμασία χώρου/εξοπλισμού για την εισαγωγή ασθενή (π.χ. ετοιμασία κλίνης, θερμοκοιτίδας, συσκευών, χειρουργικής αίθουσας/φορείου κ.λπ.).
Μετέχει στην μετακίνηση/κινητοποίηση του ασθενή, εντός και εκτός κλίνης, και στη διασφάλιση της άνεσης και ασφάλειας του σε διάφορες διαδικασίες.
Προετοιμάζει και βοηθά τον ασθενή για σίτιση, ετοιμάζει πρόγευμα και σερβίρει τα γεύματα και απομακρύνει τους δίσκους σερβιρίσματος.
Ανταποκρίνεται σε κλήσεις του ασθενή και αναφέρει αμέσως στο νοσηλευτικό προσωπικό, οτιδήποτε παρατήρησε ή ήλθε στην αντίληψη του, που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του ασθενή.
Τοποθετεί, βοηθά στη χρήση, απομακρύνει και καθαρίζει σκοραμίδες, ουροδοχεία, πτυελοδοχεία, καρέκλες τουαλέτες (commode). Μετά από οδηγίες νοσηλευτικού προσωπικού αδειάζει/αλλάζει ασκούς παροχετεύσεων/ουροσυλλέκτες και αναφέρει ανάλογα.
Καθαρίζει και μετέχει στο στρώσιμο κλινών συμπεριλαμβανομένων εξεταστικών και χειρουργικών κλινών, φορείων, με ή χωρίς ασθενή και τις μετακινεί αναλόγως αναγκών εντός/εκτός του Τμήματος.
Οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανατεθεί από την Νοσηλευτική Διεύθυνση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 26848013-26848014
Αποστολή βιογραφικών στο careers@evangelismos.com.cy

1 CommentComment on Facebook

Hi am interest to work assistant

Να σας υπενθυμίσω να δώσετε τη συμμετοχή σας στην αυριανή αιμοδοσία.
Είναι μια πολύ σημαντική πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Θυμηθείτε να:

- Πιείτε αρκετό νερό την προηγούμενη και την ημέρα της αιμοδοσίας.
- Φάτε ένα καλό γεύμα πριν δώσετε αίμα.
- Φορέστε άνετα ρούχα με κοντά μανίκια ή εύκολα ανασηκώσιμα μανίκια.

Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την προσφορά σας!

-------
Let me remind you to participate in tomorrow's blood donation. It is a very important act of solidarity and contribution to our fellow humans in need.

Remember to:

Drink plenty of water the day before and on the day of the blood donation.
Eat a good meal before donating blood.
Wear comfortable clothes with short sleeves or sleeves that can be easily rolled up.
Good luck, and thank you for your contribution!«ΔΙΝΩ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ»
Κάθε προσφορά σώζει ζωή!

Σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί αιμοδοσία στις 22/06/2024 μεταξύ των ωρών 09.00 – 12.00 στον ισόγειο χώρο του Παραρτήματος (Κλινικό εργαστήριο).

Θερμή και επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία λόγω πολύ σοβαρών ελλείψεων σε αίμα και επικίνδυνα χαμηλών αποθεμάτων σε όλες τις ομάδες απευθύνει το Κέντρο Αίματος, καθώς αρκετές προγραμματισμένες επεμβάσεις να μην μπορούν να πραγματοποιούνται.

Παρακαλείστε όπως ανταποκριθείτε για ακόμα μια φορά στο κάλεσμα, δίνοντας δυνατόν παρόν και μεταφέροντας το μήνυμα «ΔΙΝΩ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ»
Κάθε προσφορά σώζει ζωή!!!

Εκ της Διευθύνσεως
------------------------
“GIVING LIFE IS IN MY BLOOD”
Every donation saves a life!

We inform you that a blood donation will take place on 22/06/2024 between 09:00 – 12:00 on the ground floor of the Evangelismos Extension (Clinical Laboratory).

The Blood Center makes an urgent and heartfelt appeal for blood donation due to very severe shortages and dangerously low reserves in all blood groups, resulting in many scheduled surgeries being unable to take place.

Please respond once again to the call, giving your presence and spreading the message “GIVING LIFE IS IN MY BLOOD.”
Every donation saves a life!!!

Sincerely,
The Management
... See MoreSee Less

Να σας υπενθυμίσω να δώσετε τη συμμετοχή σας στην αυριανή αιμοδοσία. 
Είναι μια πολύ σημαντική πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Θυμηθείτε να:

- Πιείτε αρκετό νερό την προηγούμενη και την ημέρα της αιμοδοσίας.
- Φάτε ένα καλό γεύμα πριν δώσετε αίμα.
- Φορέστε άνετα ρούχα με κοντά μανίκια ή εύκολα ανασηκώσιμα μανίκια.

Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την προσφορά σας!

-------
Let me remind you to participate in tomorrows blood donation. It is a very important act of solidarity and contribution to our fellow humans in need.

Remember to:

Drink plenty of water the day before and on the day of the blood donation.
Eat a good meal before donating blood.
Wear comfortable clothes with short sleeves or sleeves that can be easily rolled up.
Good luck, and thank you for your contribution!

Ανακοίνωση
«Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Πάφου, ανακοινώνει ότι γίνονται δεχτές αιτήσεις από φοιτητές ιατρικής που βρίσκονται σε προχωρημένο έτος φοίτησης (μετά το 4ο έτος), για κλινική πρακτική στην Κλινική μας, στη διάρκεια των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2024. Η κλινική πρακτική θα συμπεριλαμβάνει την πρωινή και απογευματινή επίσκεψη στους νοσηλευόμενους ασθενείς, τη λήψη ιστορικού, τη διενέργεια κλινικής εξέτασης, τη διενέργεια και συζήτηση των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, συζήτηση των υπερηχογραφημάτων και συζήτηση για την χορηγούμενη θεραπεία. Η κλινική πρακτική για τον κάθε φοιτητή θα διαρκεί δύο εβδομάδες. Στην Κλινική μας, νοσηλεύονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, κολπική μαρμαρυγή και άλλες αρρυθμίες και με βαλβιδοπάθειες.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν στο careers@evangelismos.com.cy αναφέροντας ως θέμα «κλινική πρακτική στην Καρδιολογία», σημειώνοντας τις πιθανές ημερομηνίες».

Announcement
The Cardiology Clinic of Evangelismos Hospital in Paphos announces that applications are being accepted from medical students in advanced years of study (after the 4th year) for clinical practice in our Clinic during the months of July – August 2024. The clinical practice will include morning and afternoon visits to inpatients, taking medical histories, performing clinical examinations, conducting, and discussing electrocardiograms, discussing ultrasounds, and discussing the administered treatments. Each student's clinical practice will last two weeks. In our Clinic, we treat patients with heart failure, coronary artery disease, atrial fibrillation, other arrhythmias, and valvular heart diseases. Interested students can contact careers@evangelismos.com.cy with the subject "clinical practice in Cardiology," indicating their possible dates.
... See MoreSee Less

Ανακοίνωση 
«Η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός Πάφου, ανακοινώνει ότι γίνονται δεχτές αιτήσεις από φοιτητές ιατρικής που βρίσκονται σε προχωρημένο έτος φοίτησης (μετά το 4ο έτος), για κλινική πρακτική στην Κλινική μας, στη διάρκεια των μηνών Ιουλίου – Αυγούστου 2024.  Η κλινική πρακτική θα συμπεριλαμβάνει την πρωινή και απογευματινή επίσκεψη στους νοσηλευόμενους ασθενείς, τη λήψη ιστορικού, τη διενέργεια κλινικής εξέτασης, τη διενέργεια και συζήτηση των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, συζήτηση των υπερηχογραφημάτων και συζήτηση για την χορηγούμενη θεραπεία. Η κλινική πρακτική για τον κάθε φοιτητή θα διαρκεί δύο εβδομάδες. Στην Κλινική μας, νοσηλεύονται ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, κολπική μαρμαρυγή και άλλες αρρυθμίες και με βαλβιδοπάθειες. 
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν στο careers@evangelismos.com.cy αναφέροντας ως θέμα «κλινική πρακτική στην Καρδιολογία», σημειώνοντας τις πιθανές ημερομηνίες».

Announcement 
The Cardiology Clinic of Evangelismos Hospital in Paphos announces that applications are being accepted from medical students in advanced years of study (after the 4th year) for clinical practice in our Clinic during the months of July – August 2024. The clinical practice will include morning and afternoon visits to inpatients, taking medical histories, performing clinical examinations, conducting, and discussing electrocardiograms, discussing ultrasounds, and discussing the administered treatments. Each students clinical practice will last two weeks. In our Clinic, we treat patients with heart failure, coronary artery disease, atrial fibrillation, other arrhythmias, and valvular heart diseases. Interested students can contact careers@evangelismos.com.cy  with the subject clinical practice in Cardiology, indicating their possible dates.
Load more